English
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Magazin     Contact
     
  Numarul 2/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 2 - Vizualizare numar complet

Instalație de răcire pentru căzi de masaj şi relaxare
Cooling installation for massage bathtubs and relaxation
Prof.dr.ing. Laurenţiu Rece, Asist.dr.ing. Răzvan Calotă, Ing. Valenti-Mihai Calota, Drd.ing.Bianca Pironea

Lucrarea de faţă prezintă detalii tehnice despre modelul industrial „Căzi de masaj si relaxare” protejat prin Certificatul International OSIM 021336/2016-model industrial, depozit f 2016 0065 ce constă în realizarea mai multor configurații de căzi cu sistem de hidromasaj, dar si cu masaj mecanic, generator de unde şi alte echipamente specifice destinate revigorării/ tonifierii și creșterii confortului utilizatorului, inclusiv prin implementarea unor elemente de relaxare și mini bar, incorporate ergonomic, cu acces facil, in spatiile disponibile dintre masca si cada.

Cuvinte cheie: instalație de răcire, cadă de masaj

The present paper presents technical details about the industrial model „Massage bathtubs”, protected by OSIM International Certificate 021336/2016, warehouse f 2016 0065, (auth. L. Rece, R. Calotă, V. Calotă) which consists in the realization of different types of hydromassage bath tub configurations designed for relaxation by implementing relaxation and bar elements.Starting with an existing system, novelty items will be built: a refrigeration system in order to cool beverages and food and an underwater massage and vibration production system.

Keywords: refrigeration plant, massage bathtub

Comportamentul termic în regim nestaţionar al încăperilor încălzite/răcite de la tavane termoactivate cu sisteme de ţevi capilare paralele
Thermal behavior in non-standing heating / cooling heating systems through thermo-activated pipes with parallel capillar systems
Constantin Ţuleanu, Livia Leanca, Tatiana Colomieţ

Lucrarea tratează rezultatele experimentale privind comportamentul termic dinamic al unei săli de studiu, răcită / încălzită de un tavan activat termic printr-un sistem de tuburi capilare paralele, prin care circulă un agent de joasă energie. S-a studiat evoluţia variaţiei în timp real a temperaturii aerului interior şi exterior, amplitudinile zilnice de oscilaţie ale acestor parametri în timpul zilei şi gradul de stabilitate termică a camerei experimentate în perioada cea mai rece / cea mai caldă din an.

Cuvinte cheie: Energie, încălzire, răcire, tuburi capilare, eficienţă

The paper deals experimental results regarding the dynamic thermal behavior of a study room, cooled/heated from a t hermo-activated ceiling through a system of parallel capillary tubes, through which a low energy agent circulates. It was studied the evolution of variation in real-time of indoor and outdoor air temperatures, the daily oscillation amplitudes of these parameters during the day and the degree of thermal stability of the experienced room during the coldest/warmest period of year.

Keywords: Energy, heating, cooling, capillary tubes, efficiency.

Corelații între atenuarea acustică a fațadelor clădirilor și permeabilitatea la aer a acestora. Aspecte teoretice.
Correlations between the sound transmission loss of building façades and their air permeability. Theoretical aspects.
Vlad Iordache, Florin Iordache

Lucrarea își propune să stabilească o corelație teoretică între numărul de schimburi de aer pe oră dintr-o clădire și gradul de izolare acustica al fațadei clădirii. Forma stabilită pe fundamente teoretice, a corelației dintre cei doi parametrii, necesită calibrarea experimentală a doi coeficienti din acest model teoretic. Aceasta corelația analitică dintre rata de infiltratii și gradul de izolare acustica a fațadei oferă posibilitatea stabilirii unei proceduri indirecte, foarte ușor de aplicat practic, pentru a identifica permeabilitatea aerului clădirii. În această lucrare, aspectele teoretice sunt prezentate în detaliu, iar în final modelul matematic obținut sunt analizat comparativ cu rezultate experimentale. Rezultatele experimentale sunt utilizate în vederea calibrării relației teoretice.

Cuvinte cheie: Permeabilitatea la aer a clădirilor, modelare fizică, corelație permeabilitate - zgomot aerian

The paper aims to establish a theoretical correlation between the number of air exchanges per hour of a building due to outdoor air infiltration and the sound transmission loss of the building façade. The theoretically established form of the correlation involves two parameters whose values requires experimental calibration. The analytical correlation between the infiltration rate and the sound transmission loss of a facade element offers the possibility of establishing an indirect procedure, very easy to apply practically, to identify the building air permeability. In this paper, the theoretical aspects are presented in detail, and in the end the results obtained are analyzed compared to the experimental results. The experimental results are used to calibrate the theoretical relationship.

Keywords: building airtightness, physical modelling, correlation permeability – sound transmission loss.

Utilizarea logicii fuzzy în modelarea numerică a unui controler inteligent de menţinere a nivelului de CO2 în clădiri
The numerical modelling of a intelligent controller for maintaining the level of CO2 into the buildings, using fuzzy logic
Florin-Adrian Hebean, Sorin Caluianu

Lucrarea îşi propune modelarea numerică a unui controler inteligent care să gestioneze şi să menţină calitatea aerului în clădiri, prin menţinerea parametrului nivel CO2, utilizand conceptele logicii fuzzy. Controlerul va prelua informaţii de la senzorii de dioxid de carbon şi de la senzorii de umiditate relativă aferenţi spaţiului deservit şi va comanda sistemele de ventilaţie astfel încȃt nivelul de CO2 să fie menţinut în parametrii de confort. Controlerul are două componente principale şi anume partea soft reprezentată de modulul fuzzy şi partea hard ce preia informaţiile de la senzori şi transmite ieşirile controlerului echipamentelor de ventilaţie.

Cuvinte cheie: controler inteligent, calitate aer, logica fuzzy, nivel CO2

This paper propose the numerical modelling of a intelligent controller which will manage the air quality into the buildings, by maintaining the CO2 level, using the fuzzy logic concepts. The controller will retrieve information from carbon dioxide and relative humidity sensors related to deserved space and will command the ventilation system so as to maintain the CO2 level into the confort parameters. The inteligent controler consists of two components namely the software component represented by fuzzy logic module and the harware component which get information from the sensors and transmit the controller outputs to the ventilation equipments. The abstract will be written in italics (11 pts), with a space of 1cm left-right.

Keywords: intelligent controller, air quality, fuzzy logic, CO2 level

Assessing the performance of led lighting in a classroom - simulations versus experiments
Tiberiu Catalina, Alexandra Ene, Andrei Marian Istrate

Iluminatul interior poate avea un impact imens asupra consumului de energie și asupra confortului vizual. Scopul acestei lucrări este de a determina impactul utilizării unor noi soluții de iluminat într-o clasă. În acest scop, sursele de iluminat fluorescente au fost înlocuite cu surse noi de iluminat tip LED și au fost efectuate măsurători ale nivelului de iluminare înainte și după modificare. Pe de altă parte, aceeași cameră a fost simulată utilizând un software de iluminat specializat. Rezultatele au arătat corelația dintre cele două abordări și de asemenea, calculele financiare au subliniat impactul asupra consumului de energie și timpul de rambursare a investiției. A fost măsurată o îmbunătățire a confortului vizual de 42%, în timp ce reducerea costurilor a fost de 250 de euro / an, ceea ce a condus la un timp redus de returnare (mai puțin de 5 ani).

Interior lighting has a huge impact on energy consumption and visual comfort. The aim of this paper is to determine the impact of using new lighting solutions in a classroom. For this purpose, fluorescent lighting sources were replaced with new LED lighting sources and illuminance level measurements were conducted before and after the modification. On the other hand, the same room was simulated using specialized lighting software. The results showed the correlation between the two approaches and financial calculations highlighted the impact on energy consumption and payback time of the investment. An improvement on the visual comfort of 42% was measured while the cost economy was 250 euros/year resulting in a low payback time (less than 5 years).

Keywords: LED lighting, energy savings, illuminance levels, numerical simulations, experimental measurements

Retele termice de distributie. Aspecte energetice
Thermal distribution networks. Energy aspects
Drd. ing. Adrian Marin, Drd. ing. Cristina Stanisteanu, Prof. dr. ing. Florin Iordache

Lucrarea are ca obiectiv principal o analiza a performantelor energetice ale sistemelor districtuale de incalzire. Concret se vizeza randamentul sistemului districtual de incalzire si modul in care caracteristicile constructive functionale ale retelei termice arborescente si instalatiile de incalzire centrala ale consumatorilor deserviti influenteaza performantele energetice ale sistemului. Se face o analiza a modulilor termici aferenti retelei termice arborescente, acestia fiind direct influentati de starea fizica in care se gaseste reteaua, dar si de caracteristica constructiva descrisa de puterea termica specifica liniara stabilita prin proiectare. O alta sectiune analizata se refera la baza de dimensionare a instalatiilor de incalzire centrala a cladirilor deservite de sistem, mai concret daca dimensionarea acestora s-a facut la parametrii termici ridicati sau scazuti. Rezultatele sunt prezentate tabular si grafic astfel incat sa poata fi usor intelese modul in care contribuie la performantele energetice fiecare din elementele constructiv functionale mentionate.

Cuvinte cheie: sisteme districtuale de incalzire, parametri termici

The paper has as main objective an analysis of the energetic performances of district heating systems. Specifically, the efficiency of the district heating system and the way in which the functional constructive characteristics of the arborescent heating network and the central heating installations of the serviced consumers influence the energy performance of the system. An analysis is made of the thermal moduls related to the arborescence thermal network, these being directly influenced by the physical state in which the network is found, but also by the constructive characteristic described by the specific thermal power determined by the design. Another analyzed section refers to the sizing base of the central heating installations of buildings serviced by the system, more specifically if the sizing was made at elevated or low temperature parameters. The results are presented in tabular and graphical form so that it is easy to understand how each of the functional constructive elements contributes to the energy performance.

Keywords: District Heating Systems, Thermal Parameters

Error sources in positioning using GNSS receivers
Costin-Sebastian MANU, Larisa Ofelia FILIP, Ioan Cosmin CIUCULESCU, Dumitru Filip TIVIG, Cosmin CARTEȘ

Position determination using GNSS receivers in short measurement sessions - RTK is affected by inherent errors. Sources of error in positioning must be known so that their impact can be administered. This article aims to present error sources that affect the precise measurement process through satellite technology as well as positioning solutions delivered by software applications currently used with GNSS receivers and their practical significance.

Keywords: GNSS, RTK, land survey, satellite geodesy, positioning errors

SIMULAREA EVACUĂRII UTILIZATORILOR ÎN CAZ DE INCENDIU LA CLUBUL COLECTIV
Ocupant evacuation simulation in case of fire in the Colectiv nightclub
Gabriel Prigoreanu, Ion Anghel, Micu Cristian-Andrei

În această lucrare se va prezenta comparația a două simulări de evacuare a ocupanților din clubul Colectiv (catastrofa din anul 2015), România, cu ajutorul programului Pathfinder, fiind un program de simulare 3D pentru evacuarea a persoanelor. În prima simulare se vor respecta și introduce în programul de simulare datele reale din momentul apariției incendiului în club, iar în cea de-a doua simulare se vor dimensiona căile de evacuare conform destinației spațiului ocupat și fluxurilor de trecere. Comparația dintre cele două simulări confirmă pe drept importanța respectării cerințelor minime de apărare împotriva incendiilor.

Cuvinte cheie: Colectiv, simulare, evacuare, incendiu

In this paper we will present the comparison of two evacuation simulations of the occupants from Colectiv Club (2015’s catastrophe), Romania using Pathfinder program, a 3D simulator for evacuation of people. In the first simulation, we will enter into the simulation program the actual data from the moment the fire occurred in the Colectiv nightclub and in the second simulation the escape routes will be designed according to the purpose of the occupied space and the passage flows. The comparison between the two simulations rightly confirms the importance of meeting the minimum fire protection requirements.

Keywords: Colectiv nightclub, simulation, evacuation, fire

Utilizarea energiei solare pentru incalzirea spatiilor si prepararea apei calde de consum. Evaluarea performantelor energetice
Using solar energy for space heating and hot water consumption. Assessment of energy performance
Prof. dr. ing. Florin Iordache, Drd. Ing. Mugurel Talpiga, Drd. Ing. Eugen Mandric

In lucrare se prezinta schematic procedura de evaluare a performantelor energetice lunare si anuale ale instalatiilor de captare si utilizare a instalatiilor solare pentru incalzirea spatiilor si prepararea apei calde de consum. Performantele energetice reflectate prin randamentul de captare al buclei solare si gradul de acoprire energetica oferit consumatorului deservit sunt cei doi indicatori de baza care sunt prezentati grafic lunar si pe intreg anul. Rezultatele constand in energiile incidente, captate si cerute de consumator sunt si ele prezentate grafic lunar. Tot in cadrul lucrarii se face si o scurta analiza asupra parametrilor constructivfunctionali ai sistemului in asamblul sau, asupra celor 2 indicatori de performanta energetica ai sistemului.

Cuvinte cheie: performanta energetica, instalatii solare, energie incidenta

The paper presents a procedure for assessing the monthly and annual energy performance of installations for the capture and use of solar installations for space heating and hot water consumption.The energy performance reflected by the solar loop yield and the energy coverage offered to the serviced customer are the two basic indicators that are presented monthly and on the whole year. The results of incident energy, captured and demanded by the consumer are also presented graphically on a monthly basis.Also in the paper is a brief analysis of the constructive-functional parameters of the system as a whole, on the two energy performance indicators of the system.

Keywords: energy performance, solar installations, incidence energy

 
Implementat de Matrix Rom
© 2023 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.